Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Chuyện nói về tiểu chủ nhân Công Diệp Ẩn vì hoàn thành nhiệm vụ ủy thác mà xuyên duyệt qua các thời đại, những câu chuyện phát sinh sau khi tương ngộ với rất nhiều nhân vật trứ danh trên lịch sử...

Các chương
Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận!
Copyright : Nhotruyen.Net