Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Empires fall and rise on the Yulan Continent. Immortal beings of unimaginable power, Saints, conflict using swords and charms, making swathes of destruction in their own wake

Các chương
Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận!
Copyright : Nhotruyen.Net